Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Maksymalny wzrost cen ciepła dla odbiorców do końca tego roku nie przekroczy 40 proc.

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, zmiana w regulacjach ma na celu objęcie systemem wsparcia kosztów zarówno wytwarzania, jak i dostawy ciepła. Ustawa dotyczy dostawy ciepła do wskazanych, uprawnionych odbiorców – gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Maksymalna cena dostawy ciepła
Obowiązujące dotychczas przepisy wprowadziły ceny maksymalne dla ciepła oferowanego przez producentów (tzw. średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą). Problem jednak polegał na tym, że ustawowe ceny były identyczne dla całej Polski i nie uwzględniały specyfiki rynków lokalnych. Nowelizacja ustawy ma zagwarantować, że ceny ciepła u danego sprzedawcy nie wzrosną powyżej 40 proc. w odniesieniu do 30 września 2022 roku. Taka regulacja będzie obowiązywała od 1 marca br. do 31 grudnia br.

Ochrona odbiorców ciepła
W nowelizacji podkreślono, że jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ciepła, większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 roku., odbiorca – będący podmiotem uprawnionym, nie zostanie obciążony wzrostem kosztów przewyższającym pułap 40 proc.

Wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych
Dla przedsiębiorstw z koncesją, czyli takich, którym Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy na ciepło, stosowne wyrównanie będzie wypłacał Zarządca Rozliczeń S.A., czyli spółka skarbu państwa. Przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, dla których nie jest wymagane uzyskanie koncesji lub są zwolnione z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wyrównanie będzie wypłacane przez: prezydenta, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego.

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

źródło: magazyncieplasystemowego.pl