Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. określiło wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2021 dla sieci ciepłowniczej w lubelskim systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

Udział procentowy ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wytworzonego w kogeneracji wynosi 75,15 %

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła systemowego w Lublinie w 2021 roku osiągnął wartość WP,c = 0,68

Uzyskane parametry potwierdzają efektywność energetyczną lubelskiego systemu ciepłowniczego zgodnie z definicją ustawy Prawo Energetyczne art. 7b ust. 4

Wskaźniki dotyczące emisyjności ciepła systemowego w Lublinie określa Certyfikat Redukcji Emisji PreQurs.

Ciepło systemowe dostarczane przez LPEC to 78,3 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz 73,2 razy mniej pyłów zawieszonych powodujących choroby płuc w porównaniu do ciepła wyprodukowanego w indywidualnym piecu. Ograniczamy także emisję: dwutlenku węgla (1,3 razy mniej) związków siarki (16,1 razy mniej), tlenków azotu (3,65 razy mniej) oraz tlenku węgla (655 razy mniej).

Prawie 80-krotna redukcja pyłów oznacza, że jeśli przy produkcji określonej ilości ciepła w piecu węglowym do atmosfery trafia 100 gram pyłów to przy produkcji takiej samej ilości ciepła systemowego do powietrza zostanie wypuszczonych jedynie 1,25 grama tych substancji.

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez LPEC S.A są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż nie odbywa się tam proces spalania.

Certyfikat Redukcji Emisji nr PL-KR 000167 OE/01/2018 jest ważny do 08.01.2023 roku. Po tym czasie, certyfikacja zostanie powtórzona.