Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

Wytyczne dla wykonawców

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Informujemy, że od października 2019 r. w LPEC S.A. w Postępowaniach zakupowych prowadzonych na podstawie Regulaminu zakupów Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz Instrukcji dokonywania zakupów przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. o wartości do 50 000 złotych będzie wykorzystywana platforma zakupowa eB2B: https://lpec.eb2b.com.pl/  (dotyczy to zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej tzw. progów unijnych, tj. kwot wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).Platforma zakupowa jest narzędziem zapewniającym komunikację elektroniczną Zamawiającego z Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zadawanie pytań i przesyłanie odpowiedzi oraz oświadczeń.  

Informujemy, że w związku z elektronizacją zamówień publicznych, od dnia 18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, tj. kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650). W postępowaniach powyżej progów unijnych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami będzie prowadzona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a oferty pod rygorem nieważności muszą być sporządzane w wersji elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec powyższego Wykonawcy, aby skutecznie składać oferty, muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Do pobrania: