Data opublikowania

27-11-2017

Projekt

Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin

Beneficjent

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cele projektu

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wskaźnik produktu

długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 23,008 km

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 27.875 GJ/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 7.788 Mg/ro

Wskaźniki pośrednie rezultatu

  • ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła  87.108 GJ/rok
  • zmniejszenie emisji pyłów o 4,14 Mg rocznie

Całkowity koszt realizacji projektu

75 799 412,75 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

61 087 650,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

35 600 000,00 PLN