Data opublikowania

28-05-2018

Projekt

Przebudowa węzłów grupowych na trenie miasta Lublin

Beneficjent

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Zakres projektu

Wymiana 10 istniejących węzłów grupowych na 183 indywidualne węzły cieplne w dzielnicach: Czechów (ul. Br. Wieniawskich, Leszetyckiego, Noskowskiego, Radzyńska), Czuby (ul. Sasankowa, Różana), Kalinowszczyzna (ul. Daszyńskiego) i Wrotków (ul. Nałkowskich). Ponadto wybudowane zostanie 11,4 km sieci ciepłowniczej preizolowanej, wyposażonej w system alarmowy sygnalizacji stanów awaryjnych. Nowowybudowana sieć zastąpi stare sieci niskoparametrowe o łącznej długości 13,4 km.

Cel projektu

zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wskaźnik produktu

  • długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 11,4 km
  • liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych 183 szt

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu

  • spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 3.147 Mg/rok
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 11.221 GJ/rok
  • spadek emisji pyłów o 1,4 Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu

 27 135 014,69 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

22 033 285,11 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

13 600 000,00 PLN

Projekt dotyczący przebudowy węzłów grupowych jest finansowany w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.