Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – z podziałem na 3 odrębne zadania. Każde zadanie będzie stanowiło odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane. Szczegóły każdego z zadań, w tym techniczny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia dla danego zadania. Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert.

Sprostowanie okresowego ogłoszenia informacyjnego opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2021/S 149-398139 z dnia 04.08.2021 r. Sprostowania dotyczy: Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – z podziałem na 3 odrębne zadania (Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2021/S 065-168750 z dnia 02.04.2021 r.)