Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i za rok 2022.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sporządzanie pisemnego sprawozdania z badania za każdy rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Od biegłego rewidenta LPEC S.A. oczekuje:

1) przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) gotowości do obecności (o ile to będzie konieczne) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień,

3) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

4) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzanych dla Zarządu Spółki ( w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

III. Oferta powinna zawierać:

1) informacje o wykonawcy:

a) formę prowadzonej działalności i aktualny odpis z właściwego rejestru,

b) nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

c) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań,

e) dołączoną kopię aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej,

f) wykaz przebadanych firm w latach 2019 i 2020 o obrotach powyżej 100 mln zł z branży energetycznej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za 2022 r,  wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań o badanych sprawozdaniach. Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. Dopuszcza się wspólne składanie ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

5) Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych wraz z udziałem w inwentaryzacji.

IV. Wypełnienie wymagań określonych w pkt II należy dokonać poprzez dołączenie do oferty podpisanego Załącznika nr 1

V. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w szczególności podmiotów z branży, w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług. Zestawienie niezbędnych danych do oceny należy przedłożyć w postaci wypełnionego Załącznika nr 2

VI. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z sprawozdania z badania za 2021 r– do 15 kwietnia 2022 r. i za 2022 r – do 15 kwietnia 2023 r.

VII. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnej oferty w siedzibie LPEC S.A. ul. Puławska 28, Lublin w zabezpieczonej i oznaczonej kopercie „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LPEC S.A. za lata: 2021 i 2022” w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

VIII. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny. Oferty nie zawierające wypełnionych i podpisanych załączników o których mowa w pkt IV i V będą odrzucone.

X. Dodatkowych informacji udziela: P. Barbara Czuchaj – Główny Księgowy, pod nr tel. 0 81 452 03 25 (email: barbara.czuchaj@lpec.pl).