Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. odbiorcy ciepła systemowego uprawnieni do zakupu ciepła z rekompensatą (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) są zobowiązani złożyć oświadczenie, które zawiera:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy;
2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:
a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy,
b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, oraz
c) inne niż określone w lit. a i b;

Grupy odbiorców, którym przysługuje cena z rekompensatą

Grupa „A” gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia
Grupa „B” wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia (Wzór oświadczenia – Grupa „B”)
Grupa „C” podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożenia oświadczenia (Wzór oświadczenia – Grupa „C”)

Oświadczenie na załączonym formularzu należy złożyć w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia czyli do 11 października 2022 roku w wersji elektronicznej na adres: info@lpec.pl lub w wersji papierowej na adres:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Dział Relacji z Klientami
Ul. Puławska 28, 20-822 Lublin

Złożone oświadczenie uprawnia odbiorcę do stosowania wobec niego cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, jeżeli jest ona niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z taryfy producenta ciepła. System rekompensat będzie funkcjonował od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 roku.

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z ww. ustawą przyjmuje wartość:
1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła

Do pobrania:

  1. Wzór oświadczenia – Grupa „B”
  2. Wzór oświadczenia – Grupa „C”
  3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.

Więcej szczegółów na temat mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą dostępne jest na: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata