Ochrona odbiorców przez nadmiernym wzrostem cen ciepła została przedłużona. 7 grudnia 2023r. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 31.12.br.

Ustawa przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. wszystkich stosowanych dotychczas mechanizmów chroniących gospodarstwa domowe i podmioty wrażliwe przed skutkami wzrostu cen nośników energii w tym ciepła systemowego. Mechanizm ochronny polega na zastosowaniu najniższej z trzech cen:

1) cen i stawek opłat wynikających ze stosowanych taryf,
2) maksymalnych cen i stawek opłat ustalonych przez Prezesa URE na dzień 30 września 2022 r. powiększonych o 40%,
3) cen ciepła wynikających ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej na podstawie określonych ustawowo cen wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła (gaz, olej, węgiel, OZE) powiększonych o aktualnie stosowane stawki taryfowe opłat dystrybucji ciepła

Zakres objętych ochroną podmiotów uprawnionych nie uległ zmianie. Pozostają nimi gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty zobowiązane do dostaw na potrzeby mieszkaniowe oraz podmioty użyteczności publicznej.