Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne: 993

Centrum zgłoszeń: 327 788 988

RODO

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Klauzula informacyjna RODO LPEC S.A.

kontrahenci i współpracownicy, osoby zatrudnione (art. 13 i 14 RODO)

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w stosunku do

a) kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego),

b) osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy),

c) zatrudnionych i osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. koordynatorzy), lub innych osób, których dotyczy zawarta umowa lub przedmiot współpracy,

informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 20-822 Lublin, ul. Puławska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000492350, REGON: 430980913, NIP: 7120150496, wysokość kapitału zakładowego 87.879.240,00 zł.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dpo@lpec.pl lub pocztą na adres 20-822 Lublin, ul. Puławska 28. W naszej Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Adam Pietras, tel. 81 452 04 19.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych dla następujących celów w zależności od Pana/Pani roli stanowią:

a) wyrażona zgoda – w zakresie niezbędnym do wykonania podstaw jej udzielenia – do odwołania, o ile nie zachodzi inne uzasadnienie dla przetwarzania danych;

b) realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania współpracy;

c) dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

d) realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas trwania postępowań, aż do przedawnienia roszczeń;

e) realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;

f) wypełnianie obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;

g) dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub  ochronie przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 5 lat od zakończenia współpracy;

h) analityka i weryfikacja kontrahenta – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej oraz badaniu Pana/Pani satysfakcji ze współpracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;

i) komunikacja pomiędzy Stronami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;

j) prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promujących prowadzoną przez Administratora działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres trwania współpracy albo do chwili złożenia sprzeciwu.

4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowej realizacji łączącego Administratora Danych stosunku prawnego.

5.Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy/podmioty współpracujące z zakresu m.in. usług księgowo- kadrowych, prawnych, windykacyjnych, doradczych, IT, płatniczych, spedycyjnych i przewozowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe). Pana/Pani dane nie będą przekazane do państw trzecich. 6. Przetwarzane przez Administratora Pana/Pani dane mogą pochodzić z publicznych rejestrów, informacji uzyskanych z wywiadowni gospodarczych lub w inny sposób upublicznionych.

7. Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane wyłącznie na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń).

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Nadto informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.