Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
327 788 988

E-mail:
info@lpec.pl

Polityka zarządzania energią

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

POLITYKA ENERGETYCZNA

Zarząd LPEC S.A. deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie i rozwój systemu zarządzania energią według normy ISO 50001:2018.
Zakres polityki energetycznej obejmuje działania związane z dążeniem do poprawy oraz ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej.
Wyrażając troskę o środowisko naturalne zobowiązujemy się do stosowania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii w trakcie prowadzonej działalności.

Główne cele do realizacji obejmują:

  • racjonalne zarządzanie energią poprzez identyfikację i kontrolę energochłonnych obszarów działalności
  • efektywną eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego
  • monitorowanie pracy m.s.c. oraz bieżącego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu optymalizacji wymaganych parametrów i ograniczanie zużycia zasobów naturalnych
  • wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, urządzeń i usług w celu poprawy wyniku energetycznego
  • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie systemu zarządzania energią
  • rozwijanie świadomości energetycznej i poprawę komunikowania celów dla wszystkich pracowników
  • zapewnienie personelowi możliwości włączenia własnej inicjatywy i pomysłów do doskonalenia SZE
  • okresowe sprawdzanie efektów polityki energetycznej, w tym określania i przeglądania zadań i celów energetycznych.

Zarząd LPEC S.A. zapewnia, że posiada niezbędne zasoby dla realizacji Polityki energetycznej, aby wszyscy pracownicy mogli się angażować w osiąganie ustalonych celów oraz poprawę WWE.
Założenia polityki są ogólnie dostępne, znane, wdrożone i utrzymywane przez wszystkich pracowników.
Polityka energetyczna jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.

Lublin, dnia 26 listopada 2020 roku